Viet Nam - Japan (1973 - 2023)

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của Chúng tôi (sau đây gọi tắt là “Website”).

Chính sách bảo mật thông tin này (sau đây gọi tắt là “Chính sách bảo mật”) công bố cách thức mà Ban Điều hành “Công nữ Anio” (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) và Dự án Opera “Công nữ Anio” (sau đây gọi tắt là “Dự án”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của người truy cập thông qua Website này.

Chính sách bảo mật này sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa và hợp pháp hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và các loại thông tin cần thu thập; thời gian lưu trữ thông tin và công cụ tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu của mình; cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập cung cấp cho Chúng tôi thông qua Website này.

Khi sử dụng Website này, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các Điều khoản thỏa thuận trong Chính sách bảo mật này của Chúng tôi.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào cần thiết. Bản Chính sách bảo mật sẽ được công bố trên Website của Chúng tôi và sẽ ghi ngày cập nhật ở phần cuối của Chính sách bảo mật này để người truy cập nhận biết được bản cập nhật mới nhất.

Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin của người truy cập chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với người truy cập như: Duy trì liên lạc, giải đáp các thắc mắc của người truy cập về các hoạt động liên quan đến Dự án của Chúng tôi; Nâng cao chất lượng Dự án của Chúng tôi; Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến Dự án của Chúng tôi; Kiểm soát người truy cập, quan tâm đến Dự án của Chúng tôi;

Chúng tôi thu thập thông tin dựa trên mối liên hệ với người truy cập, thông tin cá nhân mà người truy cập chủ động cung cấp cho Chúng tôi hoặc gửi đến Website, bao gồm tên công ty, tổ chức, bộ phận, họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ, quốc gia, quốc tịch, thông tin/nội dung liên hệ, thông tin tổng hợp.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, Chúng tôi có thể sẽ cung cấp thông tin cá nhân thu thập từ người truy cập cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình Chúng tôi thực hiên Dự án, khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng Website và tương tác với chúng tôi một cách có hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này. Ngoài ra, Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

Thời gian lưu trữ

Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin về người truy cập trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập.

Dữ liệu của người truy cập sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người truy cập sẽ được bảo mật trên máy chủ của Chúng tôi.

Phương tiện, công cụ để người truy cập tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình.

Người truy cập có quyền yêu cầu Chúng tôi cho phép chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của người truy cập, hoặc yêu cầu không liên lạc đến email cá nhân hay số điện thoại mà người truy cập đã cung cấp cho Chúng tôi, hoặc nếu người truy cập có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin, hãy liên hệ tại mục Liên hệ của Website này. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người truy cập khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của người truy cập, tuân thủ các nguyên tắc bảo mật, các điều khoản nội dung được quy định tại Chính sách bảo mật này và theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng phương thức thích hợp để bảo vệ các thông tin mà người truy cập cung cấp cho Chúng tôi được bảo mật an toàn, bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. Trong trường hợp người truy cập không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyến nghị người truy cập không nên gửi thông tin đến cho Chúng tôi.

Chúng tôi có thể cung cấp cho người truy cập tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các trang web mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter,... Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba này - vui lòng đọc các chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.

Chính sách bảo mật này sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ Website này. Để biết thông tin về cách xử lý các thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với Website này, vui lòng tham khảo chính sách thông tin cá nhân của trang web đó.

Thông tin, phương thức liên hệ

Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ người truy cập về các hoạt động liên quan Dự án của Chúng tôi cũng như Chính sách bảo mật này. Mọi thắc mắc liên quan, vui lòng liên hệ theo thông tin tại mục Liên hệ của Website này.

Ngày cập nhật: 16/12/2021