Tải Thông cáo báo chí/
Pamphlet

Điều khoản thỏa thuận về việc sử dụng Thông cáo báo chí/Pamphlet

Khi sử dụng Thông cáo báo chí/Pamphlet (sau đây gọi là “Tài liệu”), xin vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Bằng việc tải Tài liệu, bạn đã chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản thỏa thuận.

● Bản Quyền tác giả và Quyền sở hữu đối với Tài liệu thuộc về Dự án “Công nữ Anio”.
● Không được sử dụng Tài liệu ngoài phạm vi quy định liên quan đến Quyền tác giả (như sao chép, làm giả, tái bản, phân phối,...).