Tải Thông cáo báo chí/
Pamphlet

Điều khoản thỏa thuận về việc sử dụng Thông cáo báo chí/Pamphlet

Khi sử dụng Thông cáo báo chí/Pamphlet (sau đây gọi là “Tài liệu”), xin vui lòng đọc và đồng ý với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Bằng việc tải Tài liệu, bạn đã chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản thỏa thuận.

● Bản Quyền tác giả và Quyền sở hữu đối với Tài liệu thuộc về Dự án “Công nữ Anio”.
● Không được sử dụng Tài liệu ngoài phạm vi quy định liên quan đến Quyền tác giả (như sao chép, làm giả, tái bản, phân phối,...).

Họp báo công bố diễn viên chính Tháng 6/2022

Họp báo ra mắt Dự án Tháng 12/2021